vineri, 6 aprilie 2012

Procedura de renuntare la calitatea de platitor de TVA

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului precedent nu a depăşit plafonul de scutire (35.000 euro la cursul de schimb valutar de la data aderării la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei) sau cel determinat proporţional cu data rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire şi pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Solicitarea se depune la organele fiscale competente în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea înregistrării va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.
Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF.
În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv pentru bunurile aflate în stoc şi serviciile neutilizate, activele corporale fixe şi bunurile de capital.
Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.
Scoaterea din evidenţă se face prin depunerea formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153”, cod 14.13.01.10.12, însoţit de balanţa de verificare întocmită pentru luna anterioară solicitării de scoatere din evidenţă sau jurnalul de vânzări respectiv balanţa de verificare sau jurnalul de vânzări întocmite la 31 decembrie al anului precedent precum şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA în original, în vederea anulării.
Declaraţia de menţiuni semnată şi ştampilată conform legii se depune la organul fiscal la care persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct la registratură, sau la poştă prin scrisoare recomandată, în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu