joi, 5 iulie 2012

Raportari contabile la 30.06.2012

Prin OMFP  nr. 879/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427/27.06.2012, a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.
Potrivit actului normativ , au obligaţia depunerii raportărilor contabile la 30  iunie 2012:
- operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Echivalentul în lei al sumei se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.
- subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;
- instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul gen general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2012 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României (BNR), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică încadrarea în criteriul prevăzut mai sus pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv. 
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2012, încadrarea în criteriul prevăzut  se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
Operatorii economici vor depune  raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale MFP constă într-un fişier .pdf la care este ataşat un fişier .xml.
În acest sens, operatorii economici vor putea depune raportările contabile fie la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi ştampilate, potrivit legii, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Raportările contabile se compun din  trei formulare:
- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;
- Contul de profit şi pierdere, cod 20;
- Date informative, cod 30.
Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP. 
Raportările contabile la 30 iunie 2012 se vor depune până cel mai târziu la data de 16 august 2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu