duminică, 5 februarie 2012

Prevederi privind intocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46/19.01.2012 a fost publicat OMFP nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), prin care au fost aduse o serie de precizări referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011 şi a raportărilor anuale la 31 decembrie 2011.
Prevederi cu caracter general
Potrivit acestor reglementări entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie. Aceşti contribuabili întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale MFP şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007.
Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unităţile la unităţile teritoriale ale MFP vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, acestea depun o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, la unităţile teritoriale ale MFP, care va cuprinde toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă, conform certificatului de înmatriculare; adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul fiscal/codul unic de înregistrare; capitalul social.
Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii cu plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40, în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR au în vedere, la întocmirea situaţiilor financiare anuale, pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP, o raportare anuală.
Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie
1. Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic
Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume: total active - 3.650.000 euro, cifra de afaceri netă - 7.300.000 euro şi număr mediu salariaţi - 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilanţ, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilanţ prescurtat, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30 şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatoriideterminaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.
Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii
Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
2. Pentru entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 auro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind bilanţ simplificat, cod 10, şi cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20. Acestea vor însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
Aceste entităţi utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.
De asemenea, entităţile care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglemntările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.
Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul implificat de contabilitate.
Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţilor respective.
Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale
Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP sunt următoarele:
- pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie, nu întocmesc situaţii financiare anuale şi situaţii financiare anuale simplificate şi vor depune, la unităţile teritoriale ale MFP, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor.
Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă,
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de MFP şi poate fi procurat direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe web la adresa:
- ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii, din prima pagină, meniul superior;
            Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul .zip.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu