joi, 8 septembrie 2011

OG 29/2011 modificări şi completări aduse Codului de Procedură Fiscală

           In data de 2 septembrie 2011, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626/ 2 septembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, prin care au fost aduse modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală.
Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale
Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale a fost modificată în situaţia în care contribuabilul datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora.
Această prevedere intră în vigoare la 1 octombrie 2011.

Certificatul de atestare fiscală va cuprinde şi obligaţiile statului către contribuabili
Prin modificările aduse, s-a reglementat posibilitatea organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală şi a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul solicitant al certificatului le are de încasat de la autorităţile contractante - autorităţi publice sau instituţii publice care atribuie contracte de achiziţie publică, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
Înscrierea se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică faptul că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

Reglementarea ordinii de comunicare a actului administrativ fiscal
Noul act normativ stabileşte ordinea de comunicare a actului administrativ fiscal în sensul că actul administrativ fiscal se comunică cu prioritate prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Numai în cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu este posibilă prin poştă se utilizează celelalte mijloace, în următoarea ordine:
- prin remiterea acestuia de către persoanele împuternicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/împuternicitului la sediul organului fiscal, dacă se asigură primirea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal;
- prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia.
Comunicarea actului administrativ fiscal se realizează prin publicitate numai în cazul în care comunicarea nu a fost posibilă prin celelalte mijloace.

Îndreptarea erorilor materiale din actului administrativ fiscal
S-au reglementat condiţiile în care organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul unui act administrativ fiscal în sensul că îndreptarea erorilor materiale de tipul greşelilor de redactare, omisiunilor sau a menţiunilor greşite, cu excepţia celor care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, se face prin emiterea unui act de îndreptare a erorii materiale. Astfel, în cazul în care după comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constată din oficiu sau la cererea contribuabilului, că există erori materiale în cuprinsul acestuia, va comunica contribuabilului actul de îndreptare a erorii materiale sau decizia prin care se comunică contribuabilului respingerea cererii.

Estimarea bazei de impozitare
Noile reglementări precizează situaţiile concrete în care organul fiscal poate stabili obligaţii fiscale prin estimarea bazei de impozitare, şi anume:
- în situaţia în care contribuabilul nu a depus declaraţii fiscale;
- atunci când organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale, declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte, incomplete sau nu există ori nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală.
Cuantumul obligaţiilor fiscale rezultate din estimarea bazei de impunere sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia celor stabilite în cadrul inspecţiei fiscale.

Verificarea documentară
Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabililor, s-a introdus posibilitatea organului fiscal de a proceda la o verificare documentară, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale. În situaţia în care, urmare verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de obligaţiile fiscale declarate de contribuabil, procedează la notificarea acestuia, la solicitarea de documente suplimentare în vederea clarificării situaţiei fiscale şi ulterior, la stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.
În cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal procedează la stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.
Procedura va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală
Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală care conţine codul de identificare fiscală s-a redus de la 15 la 10 zile de la data depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sau a cererii de către contribuabil.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi
Noile reglementări au stabilit înfiinţarea Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi.
Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.
Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;
c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
Condiţia privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor declarative prevăzute de lege se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale.
Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe siteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Organul fiscal va înscrie contribuabilii declaraţi inactivi/ reactivaţi după comunicarea deciziei de inactivitate/ reactivare, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării.
Decizia de declarare a contribuabililor inactivi/ reactivaţi produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale pe portalul e-România
Data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România a fost modificată în sensul că această dată este data înregistrării acestora pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul informatic, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor (anterior data depunerii era data validării acestora, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmarea validării declaraţiei).

Dobânzi şi penalităţi de întârziere în procedura insolvenţei
Începând cu 17 septembrie a.c., data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011, în cazul contribuabililor cărora li s-a deschis procedura insolvenţei, pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit legii care reglementează această procedură (până la această dată nu s-au datorat şi nu s-au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere).

Înlocuirea bunului sechestrat
Printre noutăţi se numără şi reglementarea posibilităţii debitorului executat silit de a înlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil dacă bunul oferit în vederea sechestrării este liber de orice sarcini.

Modificări ale regimului sancţionatoriu
Pentru nedepunerea sau depunerea de declaraţii recapitulative incorecte sau incomplete în sensul aplicării unei amenzi fixe, s-au stabilit amenzile astfel:
- de la 1.000 la 5.000 lei în cazul nedepunerii declaraţiei recapitulative la termenele legale;
- de la 500 la 1.500 lei în cazul depunerii declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.
Anterior, sancţiunea era 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete.
Nu vor fi sancţionate contravenţional persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu