vineri, 2 septembrie 2011

Impozitul pe venit din activitati agricole

Contribuabilii, persoane fizice şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, datorează un impozit de 2% asupra valorii produselor livrate.
Impozitul se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri (unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială şi alte unităţi), prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului brut şi se declară lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, la rândul 18 „Impozitul pe veniturile din activităţi agricole” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs.
Impozitul calculat şi reţinut este impozit final şi se plăteşte în contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială contribuabilii, plătitori de venituri, sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
Excepţie de la plata impozitului
Contribuabilii persoane fizice impuşi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2%, deoarece sunt înregistraţi la unitatea fiscală pentru veniturile din activităţi agricole conform art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care plătesc impozit în cotă de 16% în baza formularului 260 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit”.
Documentul contabil care stă la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, este borderoul de achiziţie cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din Anexa nr. 2 din la OMEF nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.
Alte obligaţii declarative
Unităţile specializate pentru colectare, unităţile de procesare industrială şi alte unităţi au obligaţia să depună până la data de 30 iunie a anului următor pentru veniturile realizate în anul curent formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.

Baza legală: Ordin al Ministrului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464/06.07.2009; art. 71, lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu