marți, 2 august 2011

Solicitarea dreptului de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

           Procedura de rambursare aprobată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 263/2010 a fost  modificată şi completată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.017/2011 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362/24.05.2011, şi are ca scop final încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcţie de comportamentul său fiscal precum şi în funcţie de riscul pe care aceasta îl prezintă pentru administraţia fiscală şi de asemenea rezolvarea cu oportunitate a cererilor de rambursare a TVA.
Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din CF, la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, precum şi prin sistemul electronic naţional, la termenele prevăzute de CF.
Persoana impozabilă poate solicita compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de Procedură Fiscală (CPF), stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din acelaşi act normativ.
Solicitările de rambursare se soluţionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 70 din CPF, respectiv de 45 de zile de la înregistrare.
Termenul legal de soluţionare se prelungeşte în cazul analizei documentare efectuate de organul fiscal cu perioada cuprinsă între data emiterii înştiinţării pentru prezentarea documentelor solicitate şi data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din CPF.     
Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:
-  în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
 - în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analiză documentară;
- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspecţie fiscală anticipată.
Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic şi se soluţionează prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maxim 5 zile de la data depunerii decontului.
Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.
Pentru creşterea operativităţii în procedura restituirii TVA, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.017/2011 a fost instituită posibilitatea emiterii Deciziei de rambursare a TVA pentru deconturi cu sume negative de TVA încadrate la risc fiscal mare fără inspecţie fiscală pentru TVA care provine din perioade fiscale pentru care taxa a fost deja supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impunere pentru acest impozit.
Dacă întreaga sumă negativă  de TVA solicitată la rambursare sau doar parte din ea provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, organul fiscal competent emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea de TVA aferentă perioadelor şi sumelor respective, urmând ca taxa solicitată la rambursare din perioade neverificate sau verificate dar pentru care nu s-a emis decizie de nemodificare a bazei de impunere, să facă obiectul inspecţiei.
Baza legală: art. 147 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 263/2010, Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.  2.017/2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu