marți, 6 decembrie 2011

O.G. 30/2011 - Modificari aduse codului fiscal incepand cu 01.01.2012

Incepând cu 1 ianuarie 2012, intră în vigoare modificările stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

1. Impozit pe profit
Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor.
De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit pe profit  să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor).
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor Titlului II „Impozit pe profit” aplicabile până la data de 31 decembrie 2011.

2. Impozit pe venit  şi contribuţii sociale
a. Deducerea contribuţiilor sociale obligatorii
Începând cu 1 ianuarie 2012, cota de impozit de 10% reţinută la veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, se aplică la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit Titlului IX indice 2 „Contribuţii sociale obligatorii”.
Începând cu anul 2012, contribuabilii obligaţi la depunerea trimestrială a formularului 112, pot opta pentru depunerea formularului 112 lunar,dacă fac opţiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.
Depunerea trimestrială constă în completarea şi depunerea câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru..
           
Opţiunea de a stabili venitul net anual în sistem real
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.
Începând cu 1 ianuarie 2012, opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei de venit estimat şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. 
Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei de venit estimat cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Fişe fiscale
De la 1 ianuarie 2012, se vor elimina fişele fiscale pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor realizate după această dată.
De asemenea, de la aceeaşi dată, a fost stabilită obligativitatea plătitorilor de venituri din salarii de a elibera, la cererea contribuabilului, un document care să cuprindă informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Acest document nu este un formular tipizat.
Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente anului 2011, există obligaţia completării şi depunerii fişelor fiscale până în ultima zi a lunii februarie a anului 2012, de către angajatori.

Termene de depunere a declaraţiilor
Începând cu 1 ianuarie 2012, s-a reglementat un singur termen de depunere pentru Declaraţia 205. Astfel, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Anterior, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului (dividende, dobânzi, lichidare, premii şi jocuri de noroc, pensii, activităţi agricole, alte venituri) depuneau formularul 205 până la 30 iunie.
Tot de la 1 ianuarie 2012, s-au modificat termenele de declarare a veniturilor realizate din:
- activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, prin formularul 200, de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
- străinătate, prin formularul 201, de la de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Impunere la normă de venit
De la 1 ianuarie 2012, contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi, care în anul 2011 au fost impuşi în sistem real conform art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, vor avea posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului la normă de venit, opţiune care se va face prin completarea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat” până la 31 ianuarie 2012.

Impunerea nerezidenţilor
Începând cu 1 ianuarie 2012, se modifică termenul de depunere al Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu reţinere la sursă/venituri scutite pe beneficiari de venituri nerezidenţi de la 30 iunie la ultima zi a lunii februarie.


3. Impozite şi taxe locale
Impozitul pe clădiri
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între:
a) 10 şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, faţă de 5 şi 10%).
b) 30 şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
Cota impozitului pe clădiri prevăzută mai sus se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25 şi 1,50%, inclusiv.
La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Impozitul pe clădirile cu destinaţie turistică
Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii.
Sunt exceptate de la prevederile menţionate anterior structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.            
Impozitele pe clădiri şi pe terenurile acestora se reduc cu 50% numai pentru acele imobile situate pe litoralul Mării Negre deţinute de persoane juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu