vineri, 25 noiembrie 2011

OMFP 2795/2011- privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Incepând cu 1 decembrie 2011, solicitările de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată prin opţiune ale acestora vor fi soluţionate potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 824/22.11.2011.

Generalităţi
Sunt supuse criteriilor de condiţionare pentru înregistrarea în scopuri de TVA societăţile comerciale care sunt înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul Fiscal, respectiv:
- înainte de realizarea de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere în cazul în care declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) de 35.000 euro, sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) de 35.000 euro, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
- când cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar contribuabilul optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
Criteriile stabilite de noul act normativ servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Documentaţie
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare înainte de realizarea de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, conform art. 153 alin. (1), lit. a) din Codul Fiscal şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de înregistrare în scopuri de TVA, formular 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal” şi anexa la cererea de înregistrare conform modelului prevăzut de actul normativ - Anexa 2.
În aceeaşi zi cu depunerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, formular 098, persoanele impozabile vor depune, la Oficiul Registrului Comerţului, cererea de înmatriculare în registrul comerţului.
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA in situaţia în care cifra de afaceri realizată în cursul anului calendaristic este inferioară plafonului de scutire şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, formular 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, însoţită de anexa la declaraţie conform modelului prevăzut de actul normativ - Anexa 2.

Criterii de condiţionare
Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societăţi comerciale, sunt:
a) persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţile economice declarate în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora, o perioadă de maximum 3 ani - art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004;
În acest scop persoana impozabilă trebuie să depună, concomitent cu depunerea anexelor la declaraţia de înregistrare, formular 098, sau declaraţia de menţiuni, formular 010, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă în cazul persoanei care solicită înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune, conform art. 153 alin. (1) lit. c), nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent sau referitoare la inactivitatea fiscală.

Termene de soluţionare
În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA este de o zi lucrătoare de la data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului dacă cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa la cererea de înregistrare se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.
În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa la cererea de înregistrare se depun ulterior depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului dar înainte de data comunicării certificatului de înmatriculare în registrul comerţul termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se prelungeşte corespunzător cu numărul de zile lucrătoare cuprinse între data depunerii cererii de înmatriculare şi data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi a anexei la cerere.
În situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa la cererea de înregistrare se depun după comunicarea certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi a anexei la cerere.
în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune ulterior înfiinţării, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii anexei la declaraţia de menţiuni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu