miercuri, 30 noiembrie 2011

Înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire de 35.000 euro

În sensul Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul Fiscal, este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura activităţilor producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţilor extractive, agricole şi activităţilor profesiilor libere sau asimilate acestora.
Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei/euro), aplică regimul special de scutire, pentru operaţiunile impozabile în România, prevăzute la art. 126 alin. (1) din Codul Fiscal, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite de taxă cu drept de deducere conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal.
Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire de 35.000 euro se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună fiind considerată o lună calendaristică întreagă.
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal, operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul Fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia:
- livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
- livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.
Procedura înregistrării în scopuri de TVA
Persoanele impozabile au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire de 35.000 euro, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au atins sau au depăşit acest plafon.
Persoanele juridice care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire, depun „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (formular 010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1.
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi profesii libere depun „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (formular 070)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 .
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA în cazul depăşirii plafonului anual de 35. 000 euro devin plătitoare de TVA începând cu prima zi a lunii următoare celei în care solicită înregistrarea.
Codul de înregistrare în scopuri de TVA este valabil începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoanele impozabile solicită înregistrarea în cazul depăşirii plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal.
Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi care are pe teritoriul României sucursale şi alte sedii secundare, fără personalitate juridică, va fi identificată printr-un singur cod de înregistrare în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul Fiscal.
Codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 153 are prefixul „RO”, conform Standardului internaţional ISO 3166 - alpha 2.
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clienţilor.
La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA în situaţia depăşirii plafonului de scutire contribuabilii vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, respectiv livrări şi achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi achiziţii intracomunitare de servicii.

Baza legală: art. 127, 152, 153, 154, 158 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct.3, 62 şi 66 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu