joi, 13 octombrie 2011

Procedura de anulare sau reducere a penalităţilor şi majorărilor de întârziere

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. 713/10.10.2011, au fost reglementate formularele „Decizie de anulare a penalităţilor” şi „Decizie de reducere a penalităţilor de întârziere”, emise de organul fiscal competent în aplicarea procedurii menţionate mai sus.
Obligaţii ale autorităţii fiscale competente
Autoritatea fiscală competentă verifică conform evidenţelor fiscale şi notifică contribuabilii care se încadrează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, până la 15 octombrie 2011.
Contribuabilii interesaţi care nu au fost notificaţi se pot adresa autorităţilor competente pentru clarificarea situaţiei fiscale. Autoritatea fiscală are obligaţia, la solicitarea contribuabilului, să clarifice eventualele neconcordanţe între evidenţa fiscală şi evidenţa contribuabilului.
Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare,.
În termen de 5 zile de la data depunerii cererii organul fiscal, comunică contribuabilului situaţia solicitată şi întocmeşte un borderou provizoriu de scădere din evidenţa fiscală a posibilelor debite ce se încadrează în facilitate.
Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei, se sting prin plată sau compensare obligaţiile principale şi dobânzile, organul de administrare validează borderoul de scădere a debitelor.
Documente emise
În termen de 3 zile de la data stingerii obligaţiilor, organul de administrare va emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.
După plata acestora, organul de administrare emite, după caz:
- DECIZIE de anulare a penalităţilor de întârziere pentru penalităţile de întârziere şi cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, restante la 31 august 2011;
- DECIZIE de reducere a penalităţilor de întârziere, pentru 50% din penalităţile de întârziere, precum şi pentru 50% din cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 august 2011;
Deciziile se întocmesc în două exemplare, unul se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la organul fiscal.
Dacă nu se efectuează plăţile în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei, se anulează borderoul provizoriu de scădere şi se repune situaţia iniţială, iar în fişa pe contribuabil se vor reflecta în continuare debitele şi accesoriile calculate.
Contribuabilul poate relua procedura prin depunerea unei noi cereri ori de cate ori apreciază că poate beneficia de facilitatea stabilită de ordonanţă.
Contribuabilii care îşi plătesc toate obligaţiile restante (prin plată sau compensare) fără a depune cererea au dreptul să solicite aplicarea facilităţii, prin depunerea acestei cereri. În acest caz, se poate solicita restituirea sumelor ce fac obiectul facilităţii.

Baza legală: art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011;Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/06.10.2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu