vineri, 1 iulie 2011

Regimul fiscal aplicat zilierilor

Zilierul este persoana fizică care are capacitate de muncă, cu vârstă peste 16 ani şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.
Beneficiarul de lucrări este persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional.
Registrul de evidenţă a zilierilor este un registru cu regim special întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor.
Registrul de evidenţă al zilierilor se distribuie la cerere şi contra cost de Inspectoratele Teritoriale de Muncă.
Activităţile cu caracter ocazional se pot presta în următoarele domenii:agricultură,vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie.
Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.

Obligaţii ale plătitorului de venit
Beneficiarul-angajatorul are următoarele obligaţii:
- înfiinţarea  Registrului de evidenţă al zilierilor şi  păstrarea la sediu;
- completarea acestuia înainte de începerea activităţii şi prezentarea  organelor de control abilitate;
- prezentarea lunară până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul de muncă unde îşi are sediu a unui extras al Registrului de evidenţă al zilierilor.

Obligaţii fiscale
Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări este venit asimilat salariilor, pentru care se datorează impozit în cotă de 16%. Nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Calculul şi reţinerea impozitului pe venituri din salarii  datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice.
Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar de lucrări se va efectua până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. 
Declararea impozitului pe venituri din salarii se face în formularul 112, Anexa 1 Creanţe fiscale - rândul 01 (cod 602) „Impozit pe veniturile din salarii”, cumulându-se, după caz, cu celelalte impozite pe venituri din salarii, fără completarea pentru zilieri a celorlalte anexe din declaraţie.
Atenţie! Activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Zilierii vor putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

Baza legală: Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276/20.04.2011; Ordinul ministrului Muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar nr. 1.439/29.04.2011 şi Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.930/28.04.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 300/02.05.2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu