luni, 25 iulie 2011

Raportari contabile la 30 iunie 2011

Au obligaţia depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2011:
- operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
Important! Echivalentul în lei al sumei se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent;
- subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
- instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unităţile teritoriale ale ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2011 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică încadrarea în criteriul prevăzut mai sus pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv.
Nu au obligaţia depunerii raportărilor operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011. De asemenea, nu întocmesc raportări contabile nici entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011.
Important! Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011 nu mai au obligaţia depunerii declaraţiei de inactivitate pe propria răspundere la unităţile teritoriale ale MFP.

Completare şi depunere
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevăzut se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
Agenţii economici vor depune la registratura unităţilor teritoriale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare pe suport magnetic, raportările contabile la 30 iunie 2011, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.
Raportările contabile se compun din trei formulare:
- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;
- Contul de profit şi pierdere, cod 20;
- Date informative, cod 30.
Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă Contribuabili/Programe Utile/Situaţii financiare.

Termen de depunere
Raportările contabile la 30 iunie 2011 se vor depune până cel mai târziu marţi, 16 august 2011, inclusiv.

Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483/07.07.2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu